Verbeteringsmaatregelen riolering op De Sleutel

geplaatst op donderdag 20 december 2018

Binnen het project Klimaatbestendige Bedrijventerreinen werken gemeente Bladel, Waterschap de Dommel en OBGB samen om één doel te bereiken: een klimaatbestendig bedrijventerrein. Het klimaat verandert, de kans op wateroverlast, watertekort en hittestress nemen toe. Onze bedrijventerreinen dienen daarom toekomst proof gemaakt te worden.


Robuust riool- en watersysteem
Het bedrijventerrein van ruim 75 hectare groot wordt in relatief korte tijd met grote stappen  klimaatbestendig gemaakt. De berging aan de zuidzijde (aan Handelsweg) is reeds gerealiseerd en ook zijn er stuwen geplaatst. In december 2018 worden twee extra lozingspunten gerealiseerd (t.p.v. De Kloet en Berschotten) naar het oppervlaktewater zodat de hemelwaterriolering tijdens piekneerslag het water sneller kan afvoeren Dit vermindert de kans op water op straat en verkort de tijdsduur indien dit onverhoopt toch zal optreden. Daarnaast zorgen de maatregelen er voor dat het regenwater lokaal in het watersysteem wordt vastgehouden en (deels) naar het grondwater infiltreert i.p.v. dat het wordt afgevoerd en verpompt naar de rioolwaterzuivering.

Verkeersveiligheid
Door middel van het plaatsen van speciale putdeksels op een veertig tal locaties wordt de verkeersveiligheid begin 2019 op het bedrijventerrein verbeterd. Deze deksels kunnen niet ‘wegdrijven’ tijdens piekneerslag en daarmee worden gaten in de weg en onveilige situaties voorkomen. Ook zorgen deze deksels voor een betere ontluchting van de riolering. Dit vermindert de kans op borrelende en overlopende toiletten.

Ondernemers
Uniek in het project, dat gefinancierd wordt door Provincie Noord-Brabant, is de betrokkenheid van ondernemers. Bij alle bedrijven op de Sleutel wordt een klimaatscan uitgevoerd waarmee de riolering bij de bedrijfspanden in kaart gebracht wordt. Daarmee wordt duidelijk hoe kwetsbaar de ondernemer is voor toekomstige wateroverlast en wordt geadviseerd over herstel- en verbeteringsmaatregelen voor de ondernemer. Inmiddels hebben zo’n 40 bedrijven de scan ondergaan en wordt hen geadviseerd de lijst met eventuele verbeterpunten af te werken. Verbeteringsmaatregelen kunnen ook bij de gemeente liggen; uiteraard worden deze dan door de gemeente uitgevoerd. Op deze manier wordt het klimaat ‘tastbaar’ gemaakt en worden risico’s verkleind door effectief samen te werken!

 Archief