Leerportaal De Kempen: Praktijkonderwijs voor een nieuwe generatie arbeidskrachten

geplaatst op maandag 5 december 2011

Afgelopen jaar onderzocht een werkgroep binnen het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) verschillende
mogelijkheden om een nieuwe generatie arbeidskrachten praktijkgericht op te leiden. Door vergrijzing en het
uitblijven van nieuwe instromers komt immers ook de Kempische arbeidsmarkt steeds meer onder druk te staan.
Op vrijdag 2 december werd het eindrapport met aanbevelingen gepresenteerd aan het algemeen bestuur van het
KOP.
In eerste instantie luidde de opdracht onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Kempische Leerfabriek, waarin
vroegtijdige schoolverlaters alsnog geschoold kunnen worden en volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vroegen echter om verbreding van deze doelgroep met om- en bijscholers, latere
intreders en arbeiders uit andere EU-landen. Gaande het onderzoek bleek voor de Kempen een leerportaal beter aan te
sluiten bij de behoeften van onderwijs en ondernemers.
Doel van Leerportaal De Kempen is het realiseren van een diepgaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
met de overheid in een faciliterende rol. Binnen dit Leerportaal sluiten ‘leerlingkrachten’ een werk-leerovereenkomst af en
worden ze binnen het bedrijf geschoold door zowel docenten als leermeesters. De geboden leerstof wordt afgestemd met
en op de bedrijven en zodanig aangeboden, dat al werkend een landelijk erkend diploma kan worden behaald. Een van
de conclusies van het rapport is dat er in de Kempen een breed draagvlak voor is; binnen overheid, onderwijs en
bedrijfsleven.
Het eindrapport met aanbevelingen van de onderzoekscommissie – bestaande uit Jan Thijs, Peter van der Aa en
Jacques van Vlerken – werd tijdens de bestuursvergadering op vrijdag 2 december overhandigd aan KOP-voorzitter
Michel Eugster. Het KOP is voornemens om Leerportaal De Kempen zo snel mogelijk uit te werken en in gang te zetten,
want de klok tikt onherroepelijk onze tijd weg om actie te ondernemen tegen de vergrijzing.
 Archief